Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen. 1.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes, handelingen, transacties, betalingen en overeenkomsten van Pt Software services, hierna vermeldt als “Pt Software”. De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst,

aanbiedingen.

2.1. Alle prijzen en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeldt. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Zij kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2. Een voor Pt Software bindende overeenkomst komt tot stand door een bevestiging zijdens Pt Software, danwel door het uitvoering geven aan de verkregen order/opdracht door Pt Software.

2.3. Afspraken met of toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of ondergeschikten van Pt Software zijn slechts dan bindend voor Pt Software indien zij schriftelijk door Pt Software zijn bevestigd. Pt Software behoudt zicht het recht voor te bepalen dat diensten/goederen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden worden geleverd.

Artikel 3 – Risico.

3.1. Vanaf het moment van levering is het risico van de geleverde diensten/goederen voor rekening van de afnemer.

Artikel 4 – Betalingscondities.

4.1. Betaling van diensten/goederen tot een waarde van EUR 120,00 excl. BTW dient bij aflevering contant te geschieden.

4.2. Indien op factuur wordt geleverd, dient betaling van het gehele factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.3. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudst openstaande factuur.

4.4. Alvorens over te gaan of voort te gaan met de levering van de overeengekomen diensten/goederen, heeft Pt Software het recht om van Afnemer een bankgarantie of zekerheidstelling te verlangen ter verzekering van de betalingsverplichtingen van de Afnemer.

4.5. Ingeval de Afnemer zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Pt Software niet nakomt en Pt Software daardoor gedwongen zou worden zijn vorderingen ter gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso uit handen te geven, zijn de daaraan verbonden incasso kosten van 15% + BTW (met een minimum van EUR. 50,00) over de gehele vordering berekend voor rekening van de Afnemer. Bovendien zal afnemer in dat geval aan Pt Software een rente over de onbetaalde gelaten bedragen verschuldigd zijn, gerekend vanaf de factuurdatum, van 1.5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand berekend.

Artikel 5 – Reclames. 5.1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van Afnemer ter zake van de hoedanigheid van de geleverde diensten/goederen.

5.2. Afnemer is verplicht de diensten/goederen bij aflevering te controleren en de door Pt Software gegeven aanwijzingen inzake opslag en behandeling strikt in acht te nemen.

5.3. Reclames dienen BINNEN ACHT DAGEN na levering van de diensten/goederen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Pt Software te worden gebracht, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame vervalt.

5.4. Indien sprake is van uitdrukkelijk op verzoek van en/of krachtens door Afnemer verstrekte specificaties vervaardigde diensten/goederen, zal door Pt Software onder geen voorwaarde tot terugname kunnen worden overgegaan.

5.5. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van de diensten/goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

5.6. Terugzending van goederen behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pt Software en dient franco te geschieden door een door Pt Software aan te wijzen vervoerder. De goederen dienen deugdelijk verpakt aan een vervoerder te worden aangeboden. In geval van een gerechtvaardigde en door Pt Software erkende reclame worden de transportkosten door Pt Software aan Afnemer gecrediteerd.

Artikel 6 – Niet afgenomen diensten/goederen. 6.1. Ingeval Afnemer de bestelde diensten/goederen niet afneemt, is de afnemer aan Pt Software verschuldigd 25% van de netto verkoopprijs van die diensten/goederen. Dit artikel is niet van toepassing, indien het uitdrukkelijk op verzoek van de Afnemer vervaardigde diensten/goederen betreft. Afnemer behoudt dan zijn afname- en betalingsplicht van het gehele factuurbedrag.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud.

7.1. Zolang de Afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, ten opzichte van Pt Software heeft voldaan, blijven de op de transactie betrekking hebbende goederen het volledig eigendom van Pt Software. Tot dat moment dient de Afnemer de goederen als een goed huisvader te beheren, voor zijn rekening verzekerd te houden, terwijl vervreemding van die goederen als zijnde verduistering kan leiden tot het indienen van een strafklacht.

7.2. Pt Software is gerechtigd te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen of anderszins over de geleverde goederen te beschikken. Afnemer zal aan afgifte van de goederen alle medewerking verlenen. Pt Software is, teneinde over de geleverde goederen te beschikken, ten alle tijde gerechtigd de ruimte waarin de geleverde goederen zich bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden, te betreden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.

8.1. Iedere aansprakelijkheid van Pt Software voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving en dergelijke, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 – Niet toerekenbare tekortkoming.

9.1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt hier verstaan iedere omstandigheid waarmee Pt Software redelijkerwijs geen rekening kan houden en ten gevolg waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder meer brand, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, waterschade, werkstaking, transportproblemen, storingen in de levering van energie, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, doch ook te late toelevering van diensten/goederen door toeleveranciers of derden waarvan Pt Software goederen of diensten betrekt.

9.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming kan de wederpartij geen aanspraak maken op schadevergoeding.

9.3. Indien door niet toerekenbare tekortkoming de levering meer dan 3 maanden vertraagd wordt, zijn zowel Pt Software als de Afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging.

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en onverminderd andere wettelijke aan Pt Software toekomende rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen, is Pt Software gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop Afnemer zijn verplichtingen jegens Pt Software niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.2. Door de tussentijdse beëindiging worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door Pt Software geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11 – Rechtskeuze en bevoegde rechter.

11.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de opdracht en alle daarmee verband houdende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook ingeval de Afnemer wonende c.q. gevestigd is in enig land buiten Nederland.

11.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de opdracht, deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangende overeenkomsten zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat Pt Software het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Het voorafgaande staat niet in de weg aan het recht op hoger beroep en cassatie.

11.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten